Życie Parafii

Życie w naszej Parafii to nie tylko Homilie i Intencje , ale również nowości (News) i Ogłoszenia, poparte Plakatami , ale także Zapowiedzi przyszłych małżeństw i Życzenia na wszelkie okazje.

Zachęcamy zatem wszystkich, do większego zaangażowania i tworzenia dynamicznych form informacji, które wszystkim przysporzą nie tylko satysfakcji, ale również ułatwią dostęp do interesujących z puntu widzenia Parafii, informacji.


Christifideles Laici - adhortacja papieża Jana Pawła II opublikowana w roku 1988.

Była owocem obrad VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbywało się w Rzymie od 1 października do 30 października 1987. Dokument był nawiązaniem do II Soboru Watykańskiego i jego konstytucji dogmatycznej Lumen gentium oraz dekretu o statusie świeckich w strukturze Kościoła Apostolicam actuositatem.

Kościół jako wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących widzi szczególne miejsce laikatu w swojej działalności i funkcjonowaniu. Świeccy winni się angażować w życie wspólnoty zarówno w wymiarze powszechnym jak i lokalnym (osobista świętość, życie parafii, polityka, małżeństwo, rodzina, ewangelizacja, kultura). W sposób szczególny została podkreślona rola kobiet w misji Kościoła.

Jan Paweł II podpisał dokument w Rzymie 30 grudnia 1988, w Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Był to jedenasty rok pontyfikatu papieża-Polaka .

Dokument papieski składa się z wprowadzenia, pięciu obszernych rozdziałów, apelu i modlitwy do Bogarodzicy. Pełny tytuł dokumentu:
„Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II"

=========================================================================